ទម្រង់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុន

សម្រាប់ ទម្រង់ បន្ថែម ចុច ទីនេះ

សូម ប្រាកដ ថា សំណើ របស់ អ្នក តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ អនុញ្ញាត ជា មុន

Neighborhood កំពុង ទទួល បាន សំណើ អនុញ្ញាត សំរាប់ សេវា ដែល មិន តម្រូវ ឲ្យ មាន PA ។  ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្សំពេលវេលា និងកាត់បន្ថយបន្ទុករដ្ឋបាល សូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយថ្មី Neighborhood ឧបករណ៍ស្វែងរកការអនុញ្ញាតជាមុន, មុនពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ PA.

ជាមួយមុខងារស្វែងរករហ័សតាម នីតិវិធី/កូដសេវា, មគ្គុទ្ទេសក៍ PA បង្ហាញតម្រូវការការអនុញ្ញាតណាមួយ។  ចាប់ផ្តើមសន្សំពេលវេលាថ្ងៃនេះ!