ទម្រង់បច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

#3206, អនុម័ត 05/17/22