Disclaimer & សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ ឯកជន អ៊ីនធឺណិត

៤. មិនសរសើរ

ព័ត៌មាន នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ ត្រូវ បាន ផ្ដល់ ដោយ Neighborhood ផែនការសុខភាព of Rhode Island ("Neighborhood"). ទោះបី ជា យើង ខិតខំ គ្រប់ យ៉ាង ដើម្បី រក្សា ព័ត៌មាន ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ តាម ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ក៏ ដោយ Neighborhood មិន ទទួល ស្គាល់ តំណាង ណា មួយ អំពី ភាព ត្រឹមត្រូវ ភាព ពេញលេញ ឬ ភាព សមរម្យ របស់ វា ឡើយ ។ ពេល ប្រើប្រាស់ ព័ត៌មាន ដែល មាន នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ អ្នក យល់ និង យល់ ស្រប ថា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ ពេញលេញ ចំពោះ ការ ប្រើប្រាស់ របស់ វា ហើយ វា Neighborhood មិន ទទួល ខុស ត្រូវ ឬ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ ទាម ទារ ការ បាត់ បង់ ឬ ការ ខូច ខាត ណា មួយ ដែល ជា លទ្ធ ផល នៃ ការ ប្រើប្រាស់ នោះ ទេ ។

ព័ត៌មាន នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ អាច ត្រូវ បាន ផ្លាស់ប្ដូរ ឬ ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ដោយ គ្មាន ការ ជូន ដំណឹង ។ ព័ត៌មាន អាច នឹង ហួស សម័យ នៅ ពេល ណា ក៏ បាន ហើយ Neighborhood គ្មាន កាតព្វកិច្ច ក្នុង ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ព័ត៌មាន ដែល បាន បង្ហាញ នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ ទេ ។ Neighborhood ក៏អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនិង/ឬការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងព័ត៌មាននេះដោយគ្មានការជូនដំណឹង។

សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ ឯកជន អ៊ីនធឺណិត

Neighborhood ប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាស្តង់ដារតឹងរឹងនៅពេលការពារភាពឯកជននៃព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន។ ខាង ក្រោម នេះ បង្ហាញ ពី ការ ប្រមូល ព័ត៌មាន និង ការ អនុវត្ត ការ ផ្សព្វ ផ្សាយ ព័ត៌មាន របស់ យើង សម្រាប់ គេហទំព័រ នេះ និង គេហទំព័រ ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ ដែល ជា កម្ម សិទ្ធិ និង ប្រតិបត្តិ ការ ដោយ Neighborhood. Neighborhood អាចទាក់ទងតាមរយៈសំបុត្រនៅ 910 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917។

១. ការប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

Neighborhood នឹង មិន ប្រមូល ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន អំពី អ្នក ទេ លុះ ត្រាតែ អ្នក ផ្ដល់ ព័ត៌មាន នោះ ដោយ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ។ ប្រសិន បើ អ្នក ជ្រើស រើស ផ្តល់ ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន ដល់ យើង ដោយ ស្ម័គ្រ ចិត្ត គ្មាន ករណី ណា មួយ ដែល យើង នឹង លក់ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ឬ បញ្ជូន ដោយ ហេតុ ផល ណា មួយ ដែល ព័ត៌មាន ក្រៅ ពី នោះ ទេ ។ Neighborhoodលុះត្រាតែទាមទារឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ សាលក្រម ឬនីតិវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លុះត្រាតែចាំបាច់សម្រាប់អ្នកម៉ៅការ ឬភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីបំពេញមុខងារជាក់លាក់សម្រាប់យើង ឬលុះត្រាតែយើងធ្វើដូច្នេះស្របតាមការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។

២. ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកចូលទស្សនាតំបន់បណ្ដាញ

Neighborhood អាច ប្រមូល និង/ឬ តាមដាន (1) ដែន ម៉ាស៊ីន បម្រើ ផ្ទះ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល ប្រភេទ កុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីន បម្រើ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកសារ ដែល បាន ទាញ យក ម៉ាស៊ីន ស្វែងរក ដែល ប្រើ ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ និង ប្រភេទ Web browser របស់ អ្នក ទស្សនា ទៅ Neighborhood'គេហទំព័រ, (2) អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់ភ្ញៀវដែលទាក់ទង Neighborhood តាម រយៈ អ៊ីម៉ែល (3) ព័ត៌មាន ដែល បាន ផ្ដល់ ដោយ អ្នក ទស្សនា ដោយ ចេតនា ក្នុង វេទិកា អនឡាញ ទម្រង់ ចុះ ឈ្មោះ ការ ស្ទង់ មតិ អ៊ីម៉ែល និង មធ្យោបាយ អនឡាញ ផ្សេង ទៀត (រួម មាន ទិន្នន័យ ទម្រង់ ប្រជា សាស្ត្រ និង ផ្ទាល់ ខ្លួន) និង (៤) ព័ត៌មាន សរុប និង ព័ត៌មាន ជាក់លាក់ របស់ អ្នក ប្រើប្រាស់ អំពី ទំព័រ ណា ដែល អ្នក ទស្សនា ចូល ដំណើរ ការ ។

Neighborhood អាច ដាក់ អ៊ីនធឺណិត ជា បណ្តោះ អាសន្ន ' ខូគី ' នៅ លើ ដ្រាយ រឹង របស់ ភ្ញៀវ របស់ យើង ។ 'cookie' គឺជាធាតុដែលមិនអាចប្រតិបត្តិបាននៃទិន្នន័យដែលគេហទំព័រអាចផ្ញើទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនោះ។ Internet 'cookies' ជំនួយជាមួយនឹងការរក្សាទុកទិន្នន័យអំពីអ្នកនិងចំណង់ចំណូលចិត្តជាក់លាក់របស់អ្នកដូចជាឈ្មោះរបស់អ្នក, ពាក្យសម្ងាត់, user-name, ចំណង់ចំណូលចិត្តអេក្រង់ណាមួយ, និងទំព័រនៃគេហទំព័រមួយដែលត្រូវបានមើលដោយអ្នកនិងផ្តល់នូវនិរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់ខណៈពេលដែលនៅលើគេហទំព័រ. នៅ ពេល ដែល អ្នក ផ្តាច់ ចេញ ពី គេហទំព័រ របស់ យើង ' ខូគី ' នឹង ត្រូវ បាន បោះ ចោល ។

3. ការភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត

តំបន់ បណ្ដាញ នេះ អាច ផ្ដល់ តំណ ទៅ គេហទំព័រ ផ្សេង ទៀត ដែល មិន មាន ឬ គ្រប់គ្រង ដោយ Neighborhood ដែល យើង គិត ថា អាច មាន ប្រយោជន៍ ឬ មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះ អ្នក ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យើង មិន អាច ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មាតិកា ឬ ការ អនុវត្ត ភាព ឯក ជន ដែល ប្រើ ដោយ ម្ចាស់ គេហទំព័រ ផ្សេង ទៀត បាន ទេ ។

៤. ការផ្លាស់ប្តូរនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ

សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ ភាព ឯកជន របស់ Web Privacy ដែល នឹង ចេញ ផ្សាយ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣។ Neighborhood អាចផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះពីពេលវេលាទៅពេលវេលា ហើយការកែប្រែទាំងនេះបានក្លាយទៅជាការចងនៅពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ នេះ មិន មាន បំណង និង មិន បង្កើត កិច្ច សន្យា ឬ សិទ្ធិ ស្រប ច្បាប់ ផ្សេង ទៀត ណា មួយ ក្នុង ឬ ជំនួស ឲ្យ គណ បក្ស ណា មួយ ឡើយ ។