សមាជិក

អស់ រយៈ ពេល ៣០ ឆ្នាំ មក ហើយ យើង បាន ផ្តល់ ឲ្យ រ៉ូដ អាយឡែនឌ័រ នូវ ការ ធានា រ៉ាប់ រង សុខ ភាព ដែល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់ មាន តម្លៃ សម រម្យ សេវា អតិថិ ជន កំពូល និង បណ្តាញ វេជ្ជ បណ្ឌិត ដ៏ ធំ មួយ ។ ស្វែងរក ប្រភេទ ផែនការ របស់ អ្នក ខាង ក្រោម ឬ ទៅ កាន់ ទំព័រ Become a Member របស់ យើង ដើម្បី រៀន អំពី ជម្រើស របស់ អ្នក និង របៀប ចុះ ឈ្មោះ ។

សូម មើល វីដេអូ ស្វាគមន៍ របស់ យើង ដើម្បី រៀន បន្ថែម អំពី ផែនការ របស់ អ្នក ។

ផែនការ សម្រាប់ សមាជិក Medicaid

ផែនការពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ & គ្រួសារ

ផែនការពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច

Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan)