សិទ្ធិ និង ភាព ឯកជន របស់ អ្នក

Neighborhood គាំទ្រសិទ្ធិសមាជិករបស់យើង ហើយចង់ធ្វើការជាមួយអ្នកដើម្បីប្រាកដថាអ្នកទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកសមនឹងទទួលបាន។ 

សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិក

ការអនុវត្តន៍ភាពឯកជន

សមាជិក ការពារ ព័ត៌មាន សុខភាព និង ទម្រង់ ភាព ឯកជន