សមាជិក ការពារ ព័ត៌មាន សុខភាព និង ទម្រង់ ភាព ឯកជន

នៅ ទីនេះ អ្នក នឹង រក ឃើញ ទម្រង់ ដើម្បី ជួយ អ្នក គ្រប់គ្រង ភាព ឯកជន និង ព័ត៌មាន សុខភាព ដែល បាន ការពារ (PHI) ដែល យើង មាន នៅ លើ ឯកសារ ។ PHI រួម បញ្ចូល ព័ត៌មាន សុខភាព ដូច ជា កំណត់ ត្រា វេជ្ជ សាស្ត្រ ដែល មាន ឈ្មោះ លេខ សមាជិក របស់ អ្នក ឬ ព័ត៌មាន ផ្សេង ទៀត ដែល អាច កំណត់ អត្តសញ្ញាណ អ្នក បាន ។ ប្រភេទ PHI រួម មាន កិរិយាស័ព្ទ សរសេរ ឬ ព័ត៌មាន អេឡិចត្រូនិក ។ ទម្រង់ ទាំងនេះ នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត អំពី នរណា ដែល អាច មើល ឃើញ ទទួល ឬ និយាយ អំពី PHI របស់ អ្នក ។

ដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពីសិទ្ធិសមាជិករបស់អ្នកនិងការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើងសូមចូលទៅកាន់ទំព័រសិទ្ធិនិងភាពឯកជនរបស់សមាជិករបស់យើង

ដើម្បី ចាប់ផ្ដើម សូម ឆ្លើយ សំណួរ ខាង ក្រោម នេះ ដើម្បី ជួយ អ្នក សម្រេច ចិត្ត ពី ទម្រង់ ណា ដែល អ្នក ត្រូវការ ។

អ្នក នឹង ត្រូវ បោះពុម្ព ទម្រង់ និង ផ្ញើ វា ទៅ Neighborhood នៅ អាសយដ្ឋាន ដែល បាន រាយ នៅ លើ សំណុំបែបបទ & # 160; ។ សូម ប្រាកដ ថា ត្រូវ បំពេញ ទម្រង់ ទាំង មូល រួម ទាំង លេខ សម្គាល់ សមាជិក របស់ អ្នក និង ហត្ថ លេខា ដែល ត្រូវការ ។ អ្នក ក៏ អាច ទូរស័ព្ទ ដើម្បី ស្នើ សុំ ចម្លង សំណុំ បែបបទ ដែល បាន ផ្ញើ ទៅ អ្នក ផង ដែរ ។ សូមមេត្តា ទាក់ទងមក Neighborhood លេខ ទូរស័ព្ទ របស់ សមាជិក សេវា នៅ ខាង ក្រោយ កាត លេខ សម្គាល់ សមាជិក របស់ អ្នក ដើម្បី ធ្វើ សំណើ នេះ ។

តើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើអ្វី?