ការអនុញ្ញាតជាមុនស្នើសុំបែបបទបន្ថែម

គិតមុនអ្នកបោះពុម្ព! តើ សំណើ របស់ អ្នក តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ អនុញ្ញាត ពី មុន ឬ ទេ ?

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្សំពេលវេលា និងកាត់បន្ថយបន្ទុករដ្ឋបាល សូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយថ្មី Neighborhood ឧបករណ៍ស្វែងរកការអនុញ្ញាតជាមុន, ដោយបន្ទាត់សមាជិកនៃអាជីវកម្ម, មុនពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំ PA.

ជាមួយមុខងារស្វែងរករហ័សតាម procedure/service code, ឧបករណ៍ស្វែងរក PA បង្ហាញតម្រូវការអនុញ្ញាតណាមួយ។  ចាប់ផ្តើមសន្សំពេលវេលាថ្ងៃនេះ!

Last updated: ខែមិថុនា 17, 2024 @ 8:29 am