ចូលរួមបណ្តាញរបស់យើង

សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកក្នុងការចូលរួមជាមួយបណ្តាញអ្នកផ្តល់ Neighborhood ផែនការសុខភាព of Rhode Island (Neighborhood).  ការ ស្នើ សុំ ការ ចូល រួម ជា អង្គ ភាព ថ្មី ដែល បាន ចុះ កិច្ច សន្យា អាច ធ្វើ បាន ក្នុង ជំហាន សាមញ្ញ មួយ ចំនួន ។

កម្មវិធី

ដើម្បី បន្ថែម អ្នក ផ្ដល់ ថ្មី ទៅ លើ ការ អនុវត្ត /ក្រុម ដែល បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ បាន ចុះ កិច្ច សន្យា ជាមួយ Neighborhoodចុចទីនេះ។

ដើម្បីចូលរួម Neighborhood' បណ្តាញ គ្រូ ពេទ្យ និង ក្រុម អ្នក ផ្តល់ សេវា ទាំង អស់ ត្រូវ តែ ចុះ ឈ្មោះ ជាមួយ Rhode Island Medicaid ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ចុះឈ្មោះជាមួយ Rhode Island Medicaid សូមចូលទៅកាន់ការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ Rhode Island នៃ Health and Human Services Provider Enrollment Page សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបចុះឈ្មោះ: កម្មវិធីចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Rhode Island Medicaid

សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវា EOHHS Customer Service Help Desk ដោយផ្ទាល់ (800) 964-6211 ឬ (401) 784-8100។ ដំណាល គ្នា នេះ ដែរ អ្នក ក៏ អាច ផ្ញើ អ៊ីមែល rienrollment@gainwelltechnologies.com ផង ដែរ។

នៅ ពេល ចុះ ឈ្មោះ ដោយ ជោគជ័យ ជាមួយ Rhode Island Medicaid, Neighborhood នឹង អាច ចាប់ ផ្តើម ដំណើរ ការ ចុះ កិច្ច សន្យា បាន ។

ប្រសិន បើ បច្ចុប្បន្ន អ្នក ត្រូវ បាន ចុះ ឈ្មោះ ជាមួយ Rhode Island Medicaid ហើយ ទាមទារ ឲ្យ មាន កិច្ច សន្យា ថ្មី ជាមួយ Neighborhoodសូមបំពេញកម្មវិធីដែលអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖


អ្វី ដែល ត្រូវ រំពឹង បន្ទាប់ ពី អ្នក អនុវត្ត

  • អ្នក នឹង ទទួល បាន ការ បញ្ជាក់ ពី សំណើ ចូល រួម របស់ អ្នក នៅ ពេល អ្នក ដាក់ ស្នើ សុំ របស់ អ្នក
  • យើង នឹង ពិនិត្យ មើល កម្មវិធី របស់ អ្នក ឲ្យ បាន ឆាប់ រហ័ស ហើយ ផ្ដល់ ការ ឆ្លើយ តប ក្នុង រយៈ ពេល ប្រាំ ថ្ងៃ អាជីវកម្ម

អ្វី ដែល ត្រូវ រំពឹង ទុក បន្ទាប់ ពី កម្មវិធី របស់ អ្នក ត្រូវ បាន អនុម័ត

  • ឯកសារ កិច្ចសន្យា នឹង ត្រូវ បញ្ជូន ទៅ អ្នក សម្រាប់ ហត្ថលេខា តាម រយៈ DocuSign
  • អាសយដ្ឋានគេហទំព័រនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកដើម្បីបំពេញនូវព័ត៌មានដែលមានស្កុតនិងបង់ប្រាក់
  • ការ អនុវត្ត នឹង ចាប់ ផ្តើម នៅ ពេល ទទួល បាន កម្មវិធី ពេញលេញ ហើយ អាច ចំណាយ ពេល រហូត ដល់ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃ ក្នុង ប្រតិទិន ។ សូមអផ្សផ្្ Neighborhood សៀវភៅណែនាំរបស់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានលំអិតទាក់ទងនឹងដំណើរការ Credentialing។
  • កិច្ច សន្យា ប្រឆាំង ការ ប្រហារ ជីវិត ជាមួយ នឹង កាល បរិច្ឆេទ ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព នឹង ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ នៅ ពេល ដែល អ្នក ត្រូវ បាន អនុម័ត តាម រយៈ សមត្ថ ភាព ។
  • ទំនាក់ទំនង អ្នក ផ្ដល់ នឹង ស្វាគមន៍ អ្នក ទៅ កាន់ បណ្ដាញ

 

សូម កត់ សម្គាល់ ថា អ្នក ត្រូវ តែ អនុម័ត តាម រយៈ ដំណើរ ការ សមត្ថ ភាព និង មាន កិច្ច សន្យា ប្រឆាំង មុន ពេល អ្នក អាច មើល ឃើញ អ្នក ជំងឺ ថា ជា អ្នក ផ្តល់ បណ្តាញ ដែល បាន អនុម័ត ។