បន្ថែម អ្នក ផ្ដល់ ថ្មី ទៅ អនុវត្ត/ក្រុម ដែល បាន ចុះ កិច្ច សន្យា បច្ចុប្បន្ន