ខែកក្កដា 2022

Neighborhood ព័ត៌មានថ្មីៗ

អត្ថបទនីមួយៗខាងក្រោម មានភាពលើសសម្ពាធខ្ពស់ ទៅកំណែ pdf/printable នៃការផ្សាយ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

ការរំលឹក

គោលនយោបាយ ទូទាត់

ការគ្រប់គ្រងវេជ្ជសាស្រ្ត

សុខភាព អាកប្បកិរិយា

ការ អះអាង

ឱសថស្ថាន

ព័ត៌មាន និង បច្ចុប្បន្នភាព ផ្នែកនៃ Neighborhood គេហទំព័រនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននិងព័ត៌មានសំខាន់ៗរួមទាំងការជូនដំណឹងអំពីគោលនយោបាយទូទាត់, បញ្ហាប្រតិបត្តិការ, និងច្រើនទៀត.