ក្រុមការងារពិនិត្យវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើង

និទាឃរដូវ ២០១៦

 

Neighborhood មាន ក្រុម ពិសេស មួយ នៃ គិលានុបដ្ឋាយិកា និង បុគ្គលិក គ្លីនិក ។ ក្រុម នេះ ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ សំណើ សុំ ការ ចូល មន្ទីរ ពេទ្យ និង ការ ព្យាបាល ផ្សេង ទៀត ។ ដំណើរ ការ នេះ ត្រូវ បាន គេ ហៅ ថា ការ គ្រប់ គ្រង ការ ប្រើប្រាស់ ( UM ) ។ ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ UM របស់ យើង គឺ ផ្អែក លើ អ្វី ដែល ត្រឹម ត្រូវ សម្រាប់ សមាជិក របស់ យើង និង អ្វី ដែល ត្រូវ បាន គ្រប ដណ្តប់ ។ យើង ចង់ ប្រាកដ ថា សមាជិក ទទួល បាន ការ ថែទាំ សុខភាព ល្អ បំផុត ដែល អាច ធ្វើ បាន ។

Neighborhood មិន ផ្តល់ រង្វាន់ ដល់ នរណា ម្នាក់ ដែល ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ UM ជាមួយ នឹង លុយ ឬ ការ លើក ទឹក ចិត្ត ផ្សេង ទៀត ចំពោះ ការ បដិសេធ ឬ ការ ដាក់ កម្រិត សេវា ដល់ សមាជិក ឡើយ ។ Neighborhood មិន ផ្តល់ រង្វាន់ ហិរញ្ញ វត្ថុ សម្រាប់ ការ សម្រេច ចិត្ត របស់ UM ដែល នាំ ឲ្យ មាន សេវា កម្ម តិច ជាង មុន ឬ ការ ថែទាំ តិច ជាង នេះ ទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក មាន សំណួរ អំពី របៀប Neighborhood ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត លើ ការ ថែ ទាំ ហៅ យើង នៅ ម៉ោង ១-៨០០-៤៥៩-៦០១៩។