រូបមន្តស្វែងរកបានទាំងឱសថស្ថាន និងថ្នាំពេទ្យ

ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១

២. Neighborhood នាយកដ្ឋាន ឱសថ មាន រូប មន្ត ដែល អាច ស្វែង រក បាន តាម អនឡាញ សំរាប់ ថ្នាំ ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម " ផល ប្រយោជន៍ ឱសថ " និង " ផល ប្រយោជន៍ ឱសថ វេជ្ជ សាស្ត្រ ។ "

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Pharmacy Provider Resources ដោយឆ្លងកាត់តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖ www.nhpri.org > អ្នកផ្តល់សេវា > ធនធានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ > ឱសថ

 ដោយ ផ្ទាល់

https://www.nhpri.org/providers/provider-resources/Pharmacy/

រូប មន្ត ដែល អាច ស្វែង រក បាន អាច រក ឃើញ នៅ ក្រោម ក្បាល " រូប មន្ត ដែល អាច ស្វែង រក បាន ។ "

Pharmacy ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ព័ត៌មានរូបមន្តដែលអាចស្វែងរកបាន

  • សូមចុចលើ Line of Business ហើយរូបមន្តដែល អាចស្វែងរកបាន រៀងៗខ្លួន នឹង លេចឡើង។
  • Medicaid Searchable Formulary Example:
    • រូបភាព ទិស រូបមន្ត ដែល អាច ស្វែងរក បាន

ព័ត៌មានរូបមន្តស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍វេជ្ជសាស្ត្រ៖

  • គ្រប់ បន្ទាត់ នៃ អាជីវកម្ម នឹង ស្ថិត នៅ ក្នុង Formulary ដែល អាច ស្វែងរក បាន ដូច គ្នា
  • ថ្នាំ បំប៉ន វេជ្ជសាស្ត្រ នឹង មិន ត្រូវ បាន ចុះ បញ្ជី នៅ លើ រូបមន្ត ដែល អាច ស្វែងរក បាន របស់ ឱសថ
  • គំរូរូបមន្តស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍វេជ្ជសាស្រ្ត៖
    • ការណែនាំរូបមន្តដែលអាចស្វែងរកបាន part 2