លក្ខខ័ណ្ឌ សុខភាព សតវត្ស ថ្មី/Hematology

ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១

សម្រាប់ Medicaid Pharmacy Benefit Oncology/Hematology ឱសថវិទ្យា គោលនយោបាយសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Pharmacy Provider Resources Webpage ដោយឆ្លងកាត់តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

 

www.nhpri.org > អ្នកផ្គត់ផ្គង់ > ធនធានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ > Pharmacy > លក្ខខណ្ឌ > Oncology/Hematology Medicaid Prior Authorization Criteria

 

ឧទាហរណ៍៖

ការ ណែនាំ លក្ខខណ្ឌ ឱសថ

សម្រាប់ គោល នយោបាយ ឱសថ វេជ្ជសាស្ត្រ (Medical Pharmacy Benefit Oncology/Hematology) សូម ចូល ទៅ កាន់ Webpage អ្នក ផ្តល់ ឱសថ ដោយ ធ្វើ តាម រយៈ តំណ ភ្ជាប់ ដូច ខាង ក្រោម៖

www.nhpri.org > អ្នកផ្គត់ផ្គង់ > ធនធានផ្គត់ផ្គង់ > ឱសថស្ថាន > គោលនយោបាយវេជ្ជសាស្ត្រគ្លីនិក > គោលនយោបាយស្តីពីជំងឺគ្រុនពោះវៀន/Hematology Pharmacy Medical Benefit Policies

ទស្សនាគេហទំព័រដោយផ្ទាល់នៅ: https://www.nhpri.org/providers/provider-resources/pharmacy/criteria-and-clinical-medical-policies/

 

ឧទាហរណ៍៖

pharmacy លក្ខខណ្ឌណែនាំផ្នែកទី 2