របៀប Bill 340B សមស្រប

ខែកក្កដា 2021

ប្រសិន បើ អ្នក កំពុង បង់ ថ្លៃ អត្ថ ប្រយោជន៍ ឱសថ សំរាប់ ការ ទាម ទារ 340B សូម ធ្វើ តាម ការ ណែ នាំ ដែល បាន បញ្ជាក់ ដើម្បី ដាក់ ជូន ការ ទាម ទារ នេះ ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ

  • NCPDP Data ELEMENT 409-D9: តម្លៃគ្រឿងផ្សំដែលបានដាក់ជូន = 340B តម្លៃទិញ
  • NCPDP Data Element 420-DK: លេខកូដបញ្ជាក់ការដាក់ពាក្យ = 20

ប្រសិន បើ អ្នក កំពុង បង់ ថ្លៃ អត្ថ ប្រយោជន៍ វេជ្ជ សាស្ត្រ សម្រាប់ ការ ទាម ទារ 340B សូម ធ្វើ តាម ការ ណែ នាំ ដែល បាន បញ្ជាក់ ដើម្បី ដាក់ ជូន ការ ទាម ទារ នេះ ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ

  • កែប្រែ: UD
  • Description : កម្រិត Medicaid នៃការថែទាំ 13, ដូចដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋនីមួយៗ