ការផ្លាស់ប្តូររូបមន្ត

ខែកក្កដា 2021

ការ ផ្លាស់ប្ដូរ រូបមន្ត ខាងក្រោម នេះ គឺ សម្រាប់ Neighborhood Medicaid:

  • Advate [Antihemophilic Factor (Recombinant)]
  • BeneFix [Coagulation Factor IX (Recombinant)]

ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ Neighborhood នឹង គ្រប ដណ្តប់ ទាំង ស្រុង លើ Advate និង BeneFix សម្រាប់ សមាជិក Medicaid តាម រយៈ Pharmacy Benefit ។

  • ដើម្បី ទទួល បាន ការ ទាម ទារ ដែល បាន បង់ ថ្លៃ សម្រាប់ ផលិត ផល Advate និង BeneFix សម្រាប់ Neighborhood សមាជិក Medicaid on ឬ ក្រោយ 1សេន មិថុនា 2021 សូម ដាក់ ពាក្យ អះអាង នៅ ក្រោម អត្ថប្រយោជន៍ ឱសថ ។

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវពិធីសារគ្រប់គ្រងសម្រាប់ Medicaid, ពាណិជ្ជកម្មនិង INTEGRITY នៅ តែ មិន ផ្លាស់ ប្តូរ ហើយ ការ អនុញ្ញាត ត្រូវ តែ ស្នើ មុន ពេល ផ្តល់ Advate និង BeneFix ។  សម្រាប់ សមាជិក Medicaid ដែល មាន ការ អនុញ្ញាត សកម្ម Advate និង BeneFix ការ អនុញ្ញាត របស់ ពួក គេ នឹង បន្ត ទៅ កាន់ អត្ថ ប្រយោជន៍ ឱសថ សំរាប់ រយៈ ពេល ដែល នៅ សល់ នៃ ការ អនុញ្ញាត ។ 

ការ ផ្លាស់ប្ដូរ រូបមន្ត ខាងក្រោម នេះ គឺ សម្រាប់ Neighborhood សភាពាណិជ្ជកម្ម/Exchange lines of business:

  • Hemlibra (emicizumab-kxwh)

ពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ Neighborhood នឹង គ្រប ដណ្តប់ ទាំង ស្រុង ទៅ លើ ហេមលីប្រា សំរាប់ សមាជិក ពាណិជ្ជ កម្ម តាម រយៈ អត្ថ ប្រយោជន៍ ឱសថ ។

  • ដើម្បី ទទួល បាន ការ ទាម ទារ ដែល បាន បង់ ថ្លៃ សម្រាប់ ផលិត ផល ហេមលីប្រា សម្រាប់ Neighborhood សមាជិក ពាណិជ្ជកម្ម នៅ លើ ឬ ក្រោយ ថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ សូម ដាក់ ពាក្យ អះអាង នៅ ក្រោម ការ ផ្តល់ ផល ប្រយោជន៍ ឱសថ។

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវពិធីសារគ្រប់គ្រងសម្រាប់ Medicaid, ពាណិជ្ជកម្មនិង INTEGRITY នៅ តែ មិន ផ្លាស់ ប្តូរ ហើយ ការ អនុញ្ញាត ត្រូវ តែ ស្នើ មុន ពេល ផ្តល់ ហេមលីប្រា ។  សម្រាប់ សមាជិក ពាណិជ្ជ កម្ម ដែល មាន ការ អនុញ្ញាត ហេមលីប្រា សកម្ម ការ អនុញ្ញាត របស់ ពួក គេ នឹង បន្ត ទៅ កាន់ អត្ថ ប្រយោជន៍ ឱសថ សំរាប់ រយៈ ពេល ដែល នៅ សល់ នៃ ការ អនុញ្ញាត ។