ការណែនាំសម្រាប់ការកំណត់ពេលថែទាំការពារកុមារ

ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

Neighborhood សូម ថ្លែង អំណរ គុណ ចំពោះ សហគមន៍ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ កុមារ របស់ យើង និង មាន គោល បំណង ធានា ថា សមាជិក វ័យ ក្មេង បំផុត របស់ យើង អាច ទទួល បាន ការ ថែទាំ សុខភាព ដែល មាន គុណភាព ។

  • សូមចំណាំថា Neighborhood មិន អនុវត្ត ដែន កំណត់ លើ ការ ថែទាំ ការពារ កុមារ ទេ ហើយ មិន មាន តម្រូវ ការ នៃ កន្លែង 365 ថ្ងៃ រវាង ការ ទៅ សួរ សុខ ភាព ប្រចាំ ឆ្នាំ ឡើយ ។

យើង សង្ឃឹម ថា ការ បញ្ជាក់ នេះ ជួយ អនុវត្ត ក្នុង ការ កាត់ បន្ថយ បន្ទុក រដ្ឋ បាល និង បង្កើន ការ ទទួល បាន ការ ថែទាំ ។