ការអនុញ្ញាតពីមុនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (ePA) សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ឱសថ

ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

ការ អនុញ្ញាត ពី មុន អេឡិចត្រូនិច (ePA) គឺជា ដំណោះស្រាយ អេឡិចត្រូនិក ពេញលេញ ដែល ដំណើរការ សំណើ សុំ ការ អនុញ្ញាត ពី មុន (PA), Step Therapy, និង Quantity Limit exceptions នៅ ក្នុង ការ សម្រេច ចិត្ត ដ៏ ជិត មែនទែន ដែល អនុញ្ញាត ឲ្យ អ្នក ជំងឺ ចាប់ ផ្តើម ព្យាបាល បាន ឆាប់ ជាង មុន។

  • ePA អាចដំណើរការបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈ portal ដែលមានមូលដ្ឋានលើគេហទំព័រដូចជា Covermymeds ឬអាចបញ្ចូលទៅក្នុងវេទិកា Electronic Health Record (EHR) របស់អ្នក។

ePA ងាយ ស្រួល ប្រើ និង បន្ថយ បន្ទុក រដ្ឋបាល ដោយ កាត់ បន្ថយ ការ ថយក្រោយ និង ថ្ងាស រវាង ការិយាល័យ ផ្តល់ សេវា និង Neighborhood. អ្នក ផ្តល់ ចម្លើយ ចំពោះ សំណុំ សំណួរ PA ជាក់លាក់ នៃ ថ្នាំ និង ភ្ជាប់ ឯកសារ ដែល ទាក់ទង លទ្ធផល lab និង/ឬ អ្នក ផ្ដល់ កំណត់ ចំណាំ ប្រសិន បើ ចាំបាច់ ។

  • លុប ចោល សំណើ របស់ PA ដែល សរសេរ ដោយ ដៃ!

ទស្សនា https://www.covermymeds.com/main/prior-authorization-forms/caremark/ ដើម្បី ចាប់ ផ្ដើម!