រូបមន្តស្វែងរកបានទាំងឱសថស្ថាន និងថ្នាំពេទ្យ

ធ្លាក់ ២០២០

២. Neighborhood នាយកដ្ឋានឱសថស្ថាន សូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ Neighborhood នឹង មាន រូបមន្ត ស្វែង រក តាម អន ឡាញ សម្រាប់ ថ្នាំ ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម "ផល ប្រយោជន៍ ឱសថ" និង/ឬ "អត្ថប្រយោជន៍ ឱសថពេទ្យ"។

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Pharmacy Provider Resources ដោយឆ្លងកាត់តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖ www.nhpri.org > អ្នកផ្តល់សេវា > ធនធានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ > ឱសថ

 ដោយ ផ្ទាល់

https://www.nhpri.org/providers/provider-resources/Pharmacy/

 

រូប មន្ត ដែល អាច ស្វែង រក បាន អាច រក ឃើញ នៅ ក្រោម ក្បាល " រូប មន្ត ដែល អាច ស្វែង រក បាន ។ "

Pharmacy ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ព័ត៌មានរូបមន្តដែលអាចស្វែងរកបាន

  • សូមចុចលើ Line of Business ហើយរូបមន្តដែល អាចស្វែងរកបាន រៀងៗខ្លួន នឹង លេចឡើង។
  • Medicaid Searchable Formulary Example:

 

 

 

ព័ត៌មានរូបមន្តស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍វេជ្ជសាស្ត្រ៖

  • គ្រប់ បន្ទាត់ នៃ អាជីវកម្ម នឹង ស្ថិត នៅ ក្នុង Formulary ដែល អាច ស្វែងរក បាន ដូច គ្នា
  • ថ្នាំ បំប៉ន វេជ្ជសាស្ត្រ នឹង មិន ត្រូវ បាន ចុះ បញ្ជី នៅ លើ រូបមន្ត ដែល អាច ស្វែងរក បាន របស់ ឱសថ
  • គំរូរូបមន្តស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍វេជ្ជសាស្រ្ត៖