លទ្ធផលការស្ទង់មតិដែលពេញចិត្តរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់កំពុងស្ថិតក្នុង

រដូវរងារ ២០១៧

 

លទ្ធផល នៃ ការ អង្កេត ការ ស្កប់ ចិត្ដ របស់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ របស់ យើង បាន បញ្ចប់ នៅ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ បង្ហាញ ថា ការ ពេញ ចិត្ត ទាំង មូល ជាមួយ Neighborhood កែលម្អពី ៥៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ៥៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

ការ ស្ទង់ មតិ ការ ពេញ ចិត្ត របស់ អ្នក ផ្ដល់ ប្រចាំ ឆ្នាំ អនុញ្ញាត Neighborhood ដើម្បី វាស់ ស្ទង់ ការ ពេញ ចិត្ត របស់ អ្នក ផ្តល់ បណ្តាញ របស់ ខ្លួន ជាមួយ នឹង សេវា ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ ផែនការ នេះ ។ អ្នក លក់ ស្ទង់ មតិ ខាង ក្រៅ ម្នាក់ ឈ្មោះ Symphony Performance Health Analytics (SPHA) បាន ចាត់ ចែង ការ ស្ទង់ មតិ នេះ និង ធានា នូវ យន្ត ការ សម្ងាត់ មួយ សម្រាប់ អ្នក ផ្តល់ សេវា ដើម្បី រាយ ការណ៍ ពី បទ ពិសោធន៍ របស់ ពួក គេ ជាមួយ Neighborhood.

ស្រដៀង គ្នា នឹង ឆ្នាំ ២០១៦ យើង បាន ស្ទង់ មតិ លើ បណ្តាញ PCPs ចំនួន ៩២១ និង អ្នក ជំនាញ ផ្នែក វេជ្ជសាស្ត្រ នៅ ចន្លោះ ខែ មេសា និង ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយ ២៦% បាន ឆ្លើយ តប តាម រយៈ សំបុត្រ ទូរស័ព្ទ ឬ អ៊ីនធឺណិត។ អ្នក ឆ្លើយ តប ត្រូវ បាន ស្នើ ឲ្យ វាយ តម្លៃ Neighborhood បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ផែនការ សុខភាព ផ្សេង ទៀត ដែល ពួក គេ ធ្វើ ការ ជាមួយ ក្នុង ទំហំ ៥ ចំណុច៖ មាន កម្រិត ទាប ជាង មធ្យម គឺ Somewhat ក្រោម មធ្យម មធ្យម, Somewhat ខ្ពស់ ជាង មធ្យម ឬ Well លើស មធ្យម។

លទ្ធផល នៃ ការ ស្ទង់ មតិ បង្ហាញ ពី ភាព ខ្លាំង និង ផ្នែក មួយ ចំនួន សម្រាប់ ការ កែ លម្អ ៖

  • បី ភាគ បួន នៃ អ្នក ផ្តល់ ការ ឆ្លើយ តប ( 75 % ) បាន សន្យា ថា នឹង បន្ត គាំទ្រ ការ ផ្តល់ អនុសាសន៍ ដល់ ផែនការ សុខ ភាព ចំពោះ ការ អនុវត្ត របស់ គ្រូ ពេទ្យ ផ្សេង ទៀត ។
  • ការ បន្ត កែ លម្អ ក្នុង ការ ពេញ ចិត្ត របស់ អ្នក ផ្តល់ សេវា ដែល មាន សមត្ថ ភាព ក្នុង ការ ឆ្លើយ សំណួរ និង ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ត្រូវ បាន រក ឃើញ ថា ជា អត្រា កម្រិត ។ Neighborhood "ជាមធ្យមខាងលើ" បានឡើងពី 32.2% ក្នុងឆ្នាំ 2015 ដល់ 45.8% ក្នុងឆ្នាំ 2016 ហើយបន្ទាប់មកបានប្រសើរឡើងម្តងទៀតដល់ 48.1% ក្នុងឆ្នាំ 2017។ ការអនុវត្តលើវិធានការនេះលើសពី SPHA Medicaid Benchmark 2016 ក្នុងឆ្នាំ 2017 (47.1%) លើសពីគោលដៅកែលម្អគុណភាព។
  • ទោះបី ជា មាន ការ កែ លម្អ បន្តិច បន្តួច ក្នុង ការ ស្កប់ ចិត្ដ ពី ឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៧ ក៏ ដោយ ក៏ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ នៅ តែ ពេញ ចិត្ត យ៉ាង តិច ចំពោះ ទិដ្ឋភាព នានា Neighborhood' រូប មន្ត ( ថ្នាំ ដែល មាន ម៉ាក ជា ច្រើន ការ មាន ថ្នាំ ដែល អាច ប្រៀប ធៀប បាន ដើម្បី ជំនួស ថ្នាំ ដែល មិន បាន បញ្ចូល ក្នុង រូប មន្ត ) និង ជាមួយ នឹង ចំនួន អ្នក ផ្តល់ សុខ ភាព អាកប្ប កិរិយា នៅ ក្នុង បណ្តាញ នេះ ។
  • មាន ភាព ខុស គ្នា ដ៏ សំខាន់ មួយ ក្នុង ការ ស្កប់ ស្កល់ ពី ឆ្នាំ 2016 ដល់ ឆ្នាំ 2017 : ការ ធ្លាក់ ចុះ នៃ ការ ពេញ ចិត្ត ទាំង មូល ជាមួយ នឹង សេវា មជ្ឈមណ្ឌល ទូរស័ព្ទ របស់ ផែនការ សុខ ភាព ពី 49.0 % ទៅ 38.2 % ។
  • ឱកាសនៃការកែលម្អមាននៅក្នុងផ្នែកដូចខាងក្រោម៖ ឱសថស្ថាន ឥរិយាបថ សុខភាព និងដំណើរការទាមទារ។

ការ ធ្វើ អន្តរាគមន៍ មួយ ចំនួន ដែល បាន អនុវត្ត ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បី បង្កើន ការ ស្កប់ ចិត្ដ របស់ អ្នក ផ្ដល់ រួម មាន ដូច ខាង ក្រោម៖

  • អ្នក ផ្តល់ បណ្តាញ គ្រប់ គ្រង បាន អនុវត្ត គណៈកម្មាធិការ ទី ប្រឹក្សា អ្នក ផ្តល់ សេវា ជា ច្រើន ក្នុង ឆ្នាំ 2017 ដើម្បី ស្នើ និង ធ្វើ សកម្ម ភាព លើ មតិ យោបល់ របស់ អ្នក ផ្តល់ សេវា ដោយ ផ្ទាល់ ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ យុទ្ធ សាស្ត្រ កែ លម្អ អ្នក ផ្តល់ សេវា ។
  • Pharmacy និង Member Services បាន សហ ការ ក្នុង ការ បង្កើត លំហូរ ការងារ ថ្មី មួយ និង បាន តែង តាំង ឱសថ ឧទ្ទិស ដល់ នាយកដ្ឋាន សេវា កម្ម សមាជិក ចាប់ ផ្តើម នៅ ដើម Q2 2 ឆ្នាំ 2017 ដើម្បី ជួយ ពង្រឹង ដំណោះ ស្រាយ លឿន ជាង មុន សម្រាប់ សមាជិក និង អ្នក ផ្តល់ សេវា ដែល ហៅ មជ្ឈមណ្ឌល ទូរស័ព្ទ សេវា សមាជិក ជាមួយ នឹង សំណួរ ឱសថ ។
  • Neighborhood បាន អនុវត្ត ការ កើន ឡើង នៃ ការ សង ប្រាក់ សម្រាប់ សមាជិក ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម ក្នុង ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 និង សម្រាប់ សមាជិក ភាព វេជ្ជ សាស្ត្រ នៅ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 ។

Neighborhood' ការ ស្ទង់ មតិ អ្នក ផ្តល់ ការ ពេញ ចិត្ត បន្ទាប់ នឹង ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង នៅ និទាឃ រដូវ ឆ្នាំ 2018 ។