ព័ត៌មាន ឱសថ ទម្រង់ , បែបបទ , & ធនធាន

ចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣Neighborhood' បណ្តាញ ឱសថ ពិសេស សម្រាប់ សមាជិក Medicaid និង Commercial របស់ យើង នឹង ក្លាយ ជា ឱសថ ពិសេស បី ដូច ខាង ក្រោម ៖

 • Care New England Specialty Pharmacy
  • ទូរស័ព្ទ: 855-981-1908
  • អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 455 ផ្លូវលំ មហាវិថី ព្រះវិស្ឋ, RI, 02886
 • CVS Specialty Pharmacy (ទីតាំងច្រើន)
  • ទូរស័ព្ទ: 401-421-1555
  • អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 2 Dudley ផ្លូវលេខ 170, Providence, RI, 02905
 • Lifespan Specialty Pharmacy
  • ទូរស័ព្ទ: 401-444-9909
  • អាសយដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ 117 ផ្លូវ Chapman, Suite 200, Providence, RI, 02905

ថ្នាំ ចែកចាយ លីមីតធីត ដែល មិន មាន នៅ Care New England Specialty Pharmacy, CVS Specialty Pharmacy, and/or Lifespan Specialty Pharmacy អាច បន្ត បំពេញ នៅ ឱសថ ពិសេស បច្ចុប្បន្ន របស់ សមាជិក នេះ។

ថ្នាំក្នុង Neighborhood' បណ្តាញ ឱសថ ពិសេស និង មាន នៅ ឱសថ ពិសេស នីមួយ ៗ

Evolent Health – Oncology/Hematology Requests

ពត៌មានមុនការអនុញ្ញាត

សម្រាប់វិធីរហ័សបំផុតដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុន (PA) សូមប្រើ CoverMyMeds និងបំពេញសំណុំបែបបទស្នើសុំ។ វា មាន សេរីភាព និង ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ ចាប់ ផ្តើម ៖

1. ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីឥតគិតថ្លៃ។
2. ជ្រើស និង បំពេញ តាម សំណើ របស់ PA ណាមួយ ។
៣. ចុច "បញ្ជូន ទៅ ផែនការ" និង ទទួល បាន ការ សម្រេច ចិត្ត។

សូមបញ្ជាក់ ថា សំណើ របស់ PA មួយចំនួន អាច នឹង ទទួលបាន ការឆ្លើយតប ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ ខណៈ អ្នក ផ្សេង ទៀត អាច ទាមទារ ព័ត៌មាន គ្លីនិក បន្ថែម ពី វេជ្ជបញ្ជា ។ សូមពិនិត្យមើល CoverMyMeds ដើម្បីមើលស្ថានភាពនៃសំណើរបស់ PA របស់អ្នក និង/ឬផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលតម្រូវឱ្យបំពេញតាមការស្នើសុំ។

តំណជំនួយ

24-ម៉ោង Pharmacies in Neighborhood'បណ្តាញ

2023 ធនធានឱសថ

 • Neighborhood Site of Care Policy Appendix
 • ចូលទៅកាន់គេហទំព័រគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីស្វែងរកគោលការណ៍ណែនាំនិងគោលនយោបាយបង់ប្រាក់របស់ផាម៉ាស៊ី