ការ អះអាង ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ

ធ្លាក់ ឆ្នាំ ២០១៦

 

ប្រសិទ្ធិភាព ថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ការទាមទារ ការពិចារណា ឡើងវិញ នឹង លែង ត្រូវបាន ទទួលយក នៅលើ ក្រឡា ចត្រង្គ PGP ទៀត ហើយ ។ នៅ ក្នុង បណ្តោះ អាសន្ន ការ ពិចារណា ឡើង វិញ នៃ ការ អះអាង ទាំង អស់ គួរ តែ ត្រូវ បាន ដាក់ ជូន Neighborhood តាម រយៈ សំបុត្រ ជាមួយ នឹង ទម្រង់ ការ ពិចារណា ឡើង វិញ របស់ Claims និង ឯក សារ ណា មួយ ដើម្បី ផ្តល់ ហេតុ ផល ដល់ សំណើ នេះ ។ បច្ចុប្បន្ន នេះ យើង ស្ថិត នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល អភិវឌ្ឍន៍ នៃ ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ដំណើរ ការ ដាក់ ជូន អេឡិចត្រូនិច ដែល ឆ្ពោះ ទៅ មុខ ។ ទម្រង់ ការ ពិចារណា ឡើង វិញ របស់ Claims អាច រក បាន នៅ លើ Neighborhood វែបសាយត៍ ដែល មាន ទីតាំង នៅ ក្នុង ម៉ឺនុយ កម្មវិធី ផ្ដល់ Manual Forms menu