សំណើរសុំប្រឹក្សាយោបល់លិខិតបញ្ជាក់ (RA) ឌូប្លីក

ធ្លាក់ ២០២០

Neighborhood អ្នក ផ្តល់ ឬ បុគ្គលិក ចេញ វិក្ក័យបត្រ ដែល បាន ចុះ កិច្ច សន្យា អាច ស្នើ សុំ ការ ចូល ដំណើរ ការ ដើម្បី ទទួល បាន សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ បញ្ជូន ចម្លង ( RA ) ដោយ ចុះ ឈ្មោះ ទៅ កាន់ សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ ស្នើ សុំ ការ បញ្ជូន ឡើង វិញ ( RA ) នៅ ទី នេះ ។ បន្ទាប់ពីដំណើរការចុះឈ្មោះត្រូវបានពិនិត្យ និងដំណើរការរួច អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ជាក់របស់ RA 24/7!