លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឯកទេសរបស់ឱសថឯកទេសមុនពេលអនុញ្ញាត

ខែតុលា 2021

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសម្រាប់ឱសថឯកទេសតម្រូវឱ្យមានការដាក់ជូន Neighborhood តារាង ឬ កំណត់ ត្រា វេជ្ជ សាស្ត្រ របស់ សមាជិក ដែល ធ្វើ ឯក សារ អំពី ភាព ចាំបាច់ ផ្នែក វេជ្ជ សាស្ត្រ ដោយ ផ្អែក លើ លក្ខខណ្ឌ ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ ចង្អុល បង្ហាញ ។

សំណើ សុំ ការ អនុញ្ញាត ពី មុន ថ្នាំ ពិសេស ក៏ នឹង តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ ដាក់ ជូន ដោយ ការិយាល័យ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ និង មិន មែន ដោយ ភាគី ទី បី ទេ ។