ការចុះឈ្មោះអ៊ីម៉ែលសម្រាប់ Neighborhood ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការ - នៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវា – ត្រង់ទៅ Inbox របស់អ្នក

ពេលណា Neighborhood មាន ព័ត៌មាន ដើម្បី ចែក រំលែក ជាមួយ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ របស់ យើង យើង ដឹង ថា វា សំខាន់ ក្នុង ការ ទាក់ ទង វា ឲ្យ បាន មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព តាម ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន ។ នេះ ជា មូល ហេតុ ដែល យើង កំពុង ស្នើ ឲ្យ អ្នក ចុះ ឈ្មោះ សម្រាប់ អ៊ីមែល ពី Neighborhood.

សូម ចុច ទីនេះ ដើម្បី ចុះ ឈ្មោះ និង Neighborhood ដំណឹង នឹង ត្រូវ បញ្ជូន ទៅ កាន់ ប្រអប់ ទទួល របស់ អ្នក ដោយ ផ្ទាល់ !

ការចុះឈ្មោះអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកសម្រាប់ Neighborhood ព័ត៌មាន នឹង ធានា ថា អ្នក ទទួល បាន ព័ត៌មាន និង ព័ត៌មាន សំខាន់ ៗ អំពី បញ្ហា ដូច ជា ការ ផ្តួច ផ្តើម ថ្មី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ គោល នយោបាយ និង អ្វី ៗ ជា ច្រើន ទៀត ។

សូម ចំណាំ ដោយ ចុះ ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល របស់ អ្នក អ្នក កំពុង យល់ ព្រម ទទួល យក ការ ទំនាក់ទំនង អ៊ីមែល ពី Neighborhood ក្នុងនាមជាសេចក្តីជូនដំណឹងបឋមរបស់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយក៏ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីនិងព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងទៀតពី Neighborhood. ប្រសិន បើ អ្នក មិន ចុះ ឈ្មោះ អ៊ីមែល របស់ អ្នក អ្នក គួរ តែ ពិគ្រោះ យោបល់ ផ្នែក ផ្ដល់ ព័ត៌មាន និង Updates នៃ គេហទំព័រ នេះ សម្រាប់ ការ ទំនាក់ទំនង ដែល គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ ។