ផ្ទះ កុមារ Phototherapy

រដូវរងារ 2016/2017

 

Home phototherapy គឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានសុវត្ថិភាពមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទារកដោយប្រើថ្នាំពន្យាកំណើត។ Phototherapy អាច ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ នៅ ផ្ទះ របស់ អ្នក ជំងឺ ដូច ដែល បាន បញ្ជា ដោយ គ្រូ ពេទ្យ នៅ ពេល ដែល កម្រិត ប៊ីលីរ៉ូប៊ីន របស់ ទារក ធានា ការ ព្យាបាល ។

បើចង់ផ្ដួចផ្ដើម Pediatric Phototherapy ក្នុងផ្ទះ សូមហៅទារកមានសុខភាពល្អ Happy Moms នៅ 1-401-884-8273។