ការ ដឹក ជញ្ជូន រថ យន្ត សង្គ្រោះ បន្ទាន់ មិន មែន ជា បន្ទាន់ មុន ទម្រង់ អនុញ្ញាត

បញ្ចូល លេខ សម្គាល់ សមាជិក និង កាលបរិច្ឆេទ នៃ កំណើត ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ សមាជិក មាន សុពលភាព សេចក្ដី លម្អិត ។

អូប! យើង មិន អាច រក ឃើញ ទម្រង់ របស់ អ្នក បាន ទេ ។

សូមលើកយក Neighborhood' គោល នយោបាយ វេជ្ជ សាស្ត្រ គ្លីនិក ដែល មាន នៅ លើ យើង Neighborhood គេហទំព័រ www.nhpri.org សម្រាប់ ព័ត៌មាន លម្អិត បន្ថែម អំពី អត្ថប្រយោជន៍ នេះ តម្រូវ ការ អនុញ្ញាត និង លក្ខខណ្ឌ គ្រប ដណ្តប់។

អូប! យើង មិន អាច រក ឃើញ ទម្រង់ របស់ អ្នក បាន ទេ ។