ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ផលិតផល យូនីធី

Neighborhood ផែនការសុខភាព of Rhode Island  បានជូនដំណឹងដល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានការិយាល័យសុខាភិបាល និងសេវាកម្មមនុស្ស (EOHHS) ថា យើងកំពុងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង UNITY របស់យើង និងចេញនូវកម្មវិធី Rhody Health Options (RHO) ដែលមានប្រសិទ្ធិ ភាពនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨។

  • សំណួរសួរញឹកញាប់ (Updated 8/31/18)
  • លិខិតជូនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ (Updated 9/6/18)