បេសកកម្មរបស់យើង, ចក្ខុវិស័យ, តម្លៃ

បេសកកម្ម

Neighborhood ផែនការសុខភាព of Rhode Island, ផែនការសុខភាពប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមួយក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍, ធានាបាននូវគុណភាពខ្ពស់, មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានហានិភ័យរបស់ Rhode Island.

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បី បង្កើន បេសកកម្ម របស់ ខ្លួន Neighborhood កំពុង ធ្វើការ បង្កើត ពិភពលោក មួយ កន្លែង ដែល ៖

  • មនុស្ស គ្រប់ គ្នា នៅ រ៉ូដ អាយឡែន មាន ការ គ្រប ដណ្តប់ លើ ការ ថែទាំ សុខ ភាព យ៉ាង ទូលំទូលាយ និង ការ ទទួល បាន ការ ថែទាំ សុខ ភាព ដែល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់ ។
  • មណ្ឌល សុខភាព សហគមន៍ ជា គំរូ សម្រាប់ ការ ផ្តល់ ការ ថែទាំ បឋម ដែល មាន គុណភាព ខ្ពស់ មាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ និង ប្លុក អគារ សុខភាព សហគមន៍ នៅ ក្នុង សហគមន៍ រៀងៗ ខ្លួន។
  • Neighborhood ជួយកែប្រែការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងកម្មវិធី Medicaid របស់រដ្ឋ។
  • Neighborhood សមាជិក បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង ការ ថែទាំ សុខ ភាព និង សុខ ភាព របស់ ពួក គេ ។

តម្លៃ

Ardently Advocate for Members: Neighborhood ប្រព្រឹត្ត ចំពោះ សមាជិក ដែល មាន ភាព ថ្លៃថ្នូរ និង ការ គោរព និង ខិតខំ បង្កើត នូវ ការ ទទួល បាន សេវា និង ការ គាំទ្រ សង្គម ដែល ចាំបាច់។

Foster Partnerships: មានតែការងារសហការគ្រប់កម្រិត Neighborhood' អង្គ ការ ខាង ក្នុង និង ដោយ ពង្រឹង ភាព ជា ដៃ គូ ខាង ក្រៅ របស់ យើង អាច សម្រេច បេសកកម្ម របស់ យើង បាន ។

Innovate ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព៖ Neighborhood ត្រូវ បាន ឧទ្ទិស ដល់ ការ បង្កើត ថ្មី ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ របៀប ដែល យើង ធ្វើ ការ និង ដើម្បី ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រព័ន្ធ ថែទាំ សុខភាព ។

បង្ហាញតម្លៃ: Neighborhood ត្រូវ តែ ប្រើ គោល ជំហរ ហិរញ្ញ វត្ថុ ថែទាំ សុខភាព របស់ យើង ដើម្បី បង្កើន លទ្ធផល សុខភាព ការ ចំណាយ ទាប និង ធានា ការ ទទួល បាន ការ ថែទាំ ។

៥. ជម្រុញឱ្យ មាន ភាព សមាមាត្រ នៃ សុខភាព យ៉ាង ខ្លាំង ៖Neighborhood ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ អ្នក ដែល មិន បាន ការពារ ពី ប្រព័ន្ធ ថែទាំ សុខ ភាព និង ធ្វើ ការ ដើម្បី ធានា ថា ការ ទទួល បាន ការ ថែទាំ និង បង្កើន លទ្ធ ផល សុខ ភាព កាន់ តែ ស្មើ ភាព ។

បង្កើតកន្លែងការងារលើកលែង: Neighborhood គឺជានិយោជកនៃការជ្រើសរើសនិងការងារដើម្បីទាក់ទាញនិងលើកកម្ពស់ការងារដែលមានសមត្ថភាពវប្បធម៌និងសម្បូរបែបដើម្បីបម្រើសមាជិករបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរ។