ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការកែលម្អគុណភាព

Neighborhood' កម្មវិធី កែ លម្អ គុណភាព ព្យាយាម ធានា ថា សមាជិក មាន លទ្ធភាព ទទួល បាន សេវា ថែទាំ សុខភាព ដែល មាន គុណភាព ខ្ពស់ ដែល មាន សុវត្ថិភាព មាន ប្រសិទ្ធភាព និង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង តម្រូវការ របស់ ពួក គេ ដែល នាំ ឲ្យ មាន លទ្ធផល សុខភាព វិជ្ជមាន ។