ឈប់ជក់បារី

ការគិតអំពីការឈប់ជក់បារី?

Neighborhood គ្រប ដណ្តប់ នូវ ជំនួយ ជក់ បារី មួយ ចំនួន ដូច ជា ផលិត ផល ជំនួស នីកូទីន ដើម្បី ជួយ អ្នក ឲ្យ ឈប់ ប្រើប្រាស់ ថ្នាំ ជក់ ។ សូម ចុច ទីនេះ ដើម្បី មើល ថា តើ ជំនួយ ឈប់ ជក់ បារី របស់ អ្នក ត្រូវ បាន គ្រប ដណ្តប់ ឬ អត់ ។

ត្រូវការជំនួយដើម្បីឈប់?

ចង់ដឹងថាអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីណា៖ 

 

#3173, អនុម័ត 3/28/2022