ការគ្រប់គ្រងការថែទាំ និងការថែទាំ

Neighborhood ផ្តល់ សេវា សម្រប សម្រួល ការ ថែទាំ និង ការ គ្រប់ គ្រង ការ ថែទាំ ដល់ បុគ្គល ដែល មាន តម្រូវ ការ ថែទាំ សុខ ភាព ស្មុគស្មាញ ។ យើង ដឹង ថា ជំងឺ អាច គួរ ឲ្យ ខ្លាច និង ពិបាក ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ដោយ ខ្លួន ឯង ។ គោល បំណង របស់ អ្នក សម្របសម្រួល ផ្នែក ថែទាំ ឬ អ្នក ចាត់ ការ ការ ថែទាំ គឺ ត្រូវ មាន មនុស្ស ម្នាក់ ជួយ អ្នក ក្នុង ការ ថែ ទាំ ឥរិយាបថ និង ការ ព្យាបាល របស់ អ្នក សម្រប សម្រួល សេវា និង ការ ណាត់ ជួប របស់ អ្នក។ ដើម្បី រៀន បន្ថែម អំពី ការ សម្រប សម្រួល ការ ថែទាំ និង ការ គ្រប់ គ្រង ការ ថែទាំ សូម ទស្សនា ទំព័រ ផែនការ របស់ អ្នក និង មើល សៀវភៅ ដៃ សមាជិក របស់ អ្នក ឬ ទាក់ ទង នឹង សេវា សមាជិក