កម្មវិធី អនុលោម តាម

Neighborhood បាន បង្កើត កម្ម វិធី អនុលោម តាម សហគ្រាស មួយ ដើម្បី ជំរុញ វប្បធម៌ នៃ ភាព ស្មោះ ត្រង់ និង ការ ទុក ចិត្ត ដែល លើក កម្ពស់ ការ ទប់ ស្កាត់ ការ រក ឃើញ និង ដំណោះ ស្រាយ ឥរិយាបថ ដែល មិន ស្រប ទៅ នឹង ច្បាប់ សហព័ន្ធ និង រដ្ឋ តម្រូវ ការ កិច្ច សន្យា គោល នយោបាយ សាជីវកម្ម និង នីតិ វិធី និង ស្តង់ដារ នៃ ការ ប្រព្រឹត្ត អាជីវកម្ម ។ Neighborhood' កម្ម វិធី អនុលោម តាម របស់ ក្រុម ហ៊ុន ទាក់ ទង នឹង ការ រំពឹង ទុក របស់ ក្រុម ហ៊ុន ថា ការ អនុលោម តាម គឺ ជា ការ ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ហើយ និយោជិត និង អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ត្រូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ធ្វើ អ្វី ដែល ត្រឹម ត្រូវ ដោយ ធ្វើ អាជីវកម្ម ជាមួយ ស្តង់ដារ ក្រម សីល ធម៌ ខ្ពស់ បំផុត និង អនុវត្ត តាម ច្បាប់ សហព័ន្ធ និង រដ្ឋ ច្បាប់ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ គោល នយោបាយ សាជីវកម្ម និង នីតិ វិធី និង ស្តង់ដារ ដែល បាន បង្កើត ឡើង នៃ ការ គ្រប់ គ្រង សកម្ម ភាព អាជីវកម្ម ។

បន្លំ, កាកសំណល់និងការរំលោភ

Neighborhood មាន កាតព្វកិច្ច រាយ ការណ៍ ពី ការ បោក បន្លំ កាក សំណល់ និង ការ រំលោភ បំពាន ដែល គេ ស្គាល់ ឬ សង្ស័យ ។ យើង ប្រើ ពាក្យ "បន្លំ" "កាក សំណល់" និង "ការ រំលោភ បំពាន" ដែល បាន កំណត់ ខាង ក្រោម ដូច ដែល បាន អនុវត្ត ទៅ លើ អាជីវកម្ម របស់ យើង។

ការ បោក បន្លំ គឺ ជា ឧក្រិដ្ឋ កម្ម ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ដោយ ចេតនា និង ការ ប្រហារ ជីវិត ដោយ ចេតនា ឬ ការ ប៉ុនប៉ង អនុវត្ត ផែនការ ឬ វត្ថុ បុរាណ ដើម្បី បោក បន្លំ កម្ម វិធី អត្ថ ប្រយោជន៍ ថែទាំ សុខ ភាព ឬ ដើម្បី ទទួល បាន ( តាម រយៈ ការ ក្លែង បន្លំ ឬ ក្លែង បន្លំ បុព្វ ហេតុ តំណាង ឬ ការ សន្យា ) លុយ ឬ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ណា មួយ ដែល ជា កម្ម សិទ្ធិ ឬ នៅ ក្រោម ការ ឃុំ ឃាំង ឬ ការ គ្រប់ គ្រង កម្ម វិធី អត្ថ ប្រយោជន៍ ថែទាំ សុខ ភាព ណា មួយ ។ ១៨ ស.វ.ស §១៣៤៧. ការ បន្លំ ត្រូវ បាន ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ដោយ ការ ដាក់ ពន្ធនាគារ និង/ឬ ការ ផាក ពិន័យ ហើយ អាច បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ ដក ចេញ នូវ បុគ្គល និង អង្គការ នានា មិន ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង កម្មវិធី ថែទាំ សុខភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល ដូច ជា Medicare និង Medicaid ជាដើម។ ការ ដក ហូត នេះ មាន ន័យ ថា អ្នក អាច ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ( មាន ន័យ ថា អ្នក មិន អាច ធ្វើ ការ សំរាប់ ក្រុម ហ៊ុន ណា មួយ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម ថែទាំ សុខ ភាព ដែល ចុះ កិច្ច សន្យា សម្រាប់ កម្ម វិធី ថែទាំ សុខ ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល ) អស់ រយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ ឬ ជា អចិន្ត្រៃយ៍ ។

សំណល់ រួម មាន ការ ប្រើប្រាស់ សេវា ហួស ប្រមាណ ឬ ការ អនុវត្ត ផ្សេង ទៀត ដែល បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ ចំណាយ មិន ចាំបាច់ ទៅ លើ កម្ម វិធី ថែទាំ សុខ ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល ។ ជាទូទៅកាកសំណល់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាបណ្តាលមកពីសកម្មភាពធ្វេសប្រហែសពីបទឧក្រិដ្ឋទេប៉ុន្តែជាជាងការប្រើធនធានខុស។ កាក សំណល់ អាច បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ ផាក ពិន័យ និង ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ផ្សេង ទៀត ។

ការ រំលោភ បំពាន រួម មាន សកម្ម ភាព ដែល អាច បណ្តាល មក ពី ការ ចំណាយ ដោយ ផ្ទាល់ ឬ ដោយ ប្រយោល ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ ចំណាយ មិន ចាំបាច់ ទៅ លើ កម្ម វិធី ថែទាំ សុខ ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល ។ ការ រំលោភ បំពាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បង់ ប្រាក់ សម្រាប់ វត្ថុ ឬ សេវា នៅ ពេល ដែល មិន មាន សិទ្ធិ ស្រប ច្បាប់ ចំពោះ ការ បង់ ប្រាក់ នោះ ហើយ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ មិន បាន ដឹង និង /ឬ ដោយ ចេតនា នូវ ការ ពិត ដែល បាន បង្ហាញ ខុស ដើម្បី ទទួល បាន ការ បង់ ប្រាក់ នោះ ទេ ។ ជា ធម្មតា ស្ថានភាព ដែល ចាត់ ទុក ថា ជា ការ រំលោភ បំពាន អាច មាន លក្ខណៈ មិន ស្រប ទៅ នឹង ការ អនុវត្ត វេជ្ជ សាស្ត្រ ឬ អាជីវកម្ម ដែល បាន ទទួល យក ឬ ដែល មិន ត្រឹម ត្រូវ ឬ ហួស ហេតុ ពេក ។ ការ រំលោភ បំពាន រួម មាន ការ អនុវត្ត របស់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ដែល មិន ស្រប នឹង សារពើ ពន្ធ អាជីវកម្ម ឬ សេវា វេជ្ជ សាស្ត្រ ដែល មិន ចាំបាច់ ផ្នែក វេជ្ជ សាស្ត្រ ឬ ដែល មិន បាន បំពេញ តាម ស្តង់ដារ ដែល ទទួល ស្គាល់ ដោយ វិជ្ជា ជីវៈ នៃ ការ ថែទាំ សុខ ភាព ។ វា ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង ការ អនុវត្ត របស់ សមាជិក ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ ចំណាយ មិន ចាំបាច់ ទៅ លើ កម្ម វិធី ថែទាំ សុខ ភាព របស់ រដ្ឋាភិបាល ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ កើន ឡើង នៃ ការ ចំណាយ ឬ ការ ប្រើប្រាស់ សេវា វេជ្ជ សាស្ត្រ ឬ ផលិត ផល ។ ការ រំលោភ បំពាន អាច បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ ផាក ពិន័យ និង ការ ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ផ្សេង ទៀត ។

Read more about បន្លំ កាក សំណល់ និង ការ រំលោភ បំពាន

ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យការក្លែងបន្លំ, កាកសំណល់ឬការរំលោភ, សូមទូរស័ព្ទទៅ Compliance Hotline នៅ 1-888-579-1551។

តំណជំនួយ