បញ្ចប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ពីទីតាំង/អនុវត្តន៍ ឬ ការចូល រួមបណ្តាញសកម្មបច្ចុប្បន្ន