ទម្រង់ការអាប់ដេតទិន្នន័យរបស់អ្នកផ្ដល់ Nonparticipating