កាតអំណោយ Amazon Raffle

អរគុណដែលបានធ្វើជា Neighborhood សមាជិក! បញ្ចូល ដើម្បី ឈ្នះ កាត អំណោយ Amazon & # 160; ។

បំពេញសំណុំបែបបទត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ មួយ (1) អ្នក ឈ្នះ នឹង ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស ដោយ ចៃដន្យ ពី គ្រប់ ធាតុ ។