ការ ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព អាសយដ្ឋាន Billing

  • សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមដើម្បីដកព័ត៌មានអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការអនុវត្ត/ក្រុមរបស់អ្នកនិងជំនួសដោយព័ត៌មានចេញវិក្កយបត្រថ្មី។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានសំបុត្រ/ការឆ្លើយឆ្លងរបស់អ្នកនិង/ឬទីតាំងអនុវត្ត, សូមដាក់សំណុំបែបបទដាច់ដោយឡែក។
  • MM slash DD slash YYY
  • ទម្លាក់ ឯកសារ នៅ ទីនេះ ឬ
    Max. ទំហំឯកសារ: 200 MB.
    • សេចក្តី លម្អិត សម្រាប់ បុគ្គល ដែល ដាក់ ជូន សំណុំ បែបបទ
    • MM slash DD slash YYY