បច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានសំបុត្រ/ឆ្លើយឆ្លង

  • សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមដើម្បីដកយកព័ត៌មានអាសយដ្ឋានសំបុត្រ/ឆ្លើយឆ្លងដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការអនុវត្ត/ក្រុមរបស់អ្នកនិងជំនួសដោយព័ត៌មានសំបុត្រ/ឆ្លើយឆ្លងថ្មី។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្ររបស់អ្នកនិង/ឬទីតាំងអនុវត្ត, សូមដាក់ស្នើសំណុំបែបបទដាច់ដោយឡែក។
  • MM slash DD slash YYY
  • សេចក្តី លម្អិត សម្រាប់ បុគ្គល ដែល ដាក់ ជូន សំណុំ បែបបទ
  • MM slash DD slash YYY