ក្រឡាចត្រង្គ កែតម្រូវការទាមទារ – Medicaid

ការណែនាំដាក់ពាក្យ – ប្រើទម្រង់បែបបទនេះដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវការទាមទារច្រើន។ ក្រឡាចត្រង្គអាចផ្ទុកបានរហូតដល់ ហាសិប (៥០) ការអះអាងដោយមិនមានឯកសារភ្ជាប់។ ទម្រង់ នេះ ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី ដាក់ ជូន ការ កែ តម្រូវ ការ ទាម ទារ ជា ច្រើន ។ ពេល ដាក់ ជូន អ្នក នឹង ទទួល៖

  • អ៊ីមែល បញ្ជាក់ ភ្លាមៗ
  • អ៊ីម៉ែល ទទួល ស្គាល់ ដែល មាន លេខ យោង និង ច្បាប់ ចម្លង នៃ ក្រឡាចត្រង្គ ដើម ក្នុង រយៈ ពេល 48 ម៉ោង
  • ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ក្រឡាចត្រង្គ របស់ អ្នក ក្នុង រយៈ ពេល ៣០ ថ្ងៃ ចាប់ តាំង ពី កាល បរិច្ឆេទ អ៊ីមែល ទទួល ស្គាល់

គន្លឹះជំនួយ: ប្រសិនបើការពិពណ៌នាអំពីបញ្ហាអនុវត្តចំពោះការអះអាងជាច្រើន អ្នកអាចចម្លងនិង paste ដើម្បីជួយបង្កើនល្បឿនពេលវេលាចូល។ វាល ដែល បាន បង្ហាញ ដោយ * គឺ ជា វាល ដែល ត្រូវការ ។

  • តើ សំណើ កែ សម្រួល នេះ សម្រាប់ សេវា ដែល បាន បដិសេធ សម្រាប់ EVV ឬ ទេ ? *
  • ចុច + ឬ - នៅ ខាង ស្តាំ ដើម្បី បន្ថែម ការ អះអាង រហូត ដល់ ទៅ 50 ។
    ការពិពណ៌នាខ្លីៗអំពីបញ្ហា*Claim ID (8 ឬ 9 ខ្ទង់)*អ្នកជំងឺ Acct #*ឈ្មោះអ្នកជំងឺ*Member ID (9ខ្ទង់)*ពីកាលបរិច្ឆេទនៃសេវាកម្ម (mm/dd/yyyy)*តាមរយៈកាលបរិច្ឆេទនៃសេវាកម្ម (mm/dd/yyyy)Total Charges*: (បញ្ចូលជាប្រាក់ដុល្លារ និង សេន: xxx.xx)លទ្ធផលចុងក្រោយ (សម្រាប់ NHPRI ប្រើតែ) 
    បន្ថែម ជួរ ដេក ថ្មី