អរគុណ

សូមអរគុណចំពោះការស្នើរសុំរបស់អ្នក។  វា ត្រូវ បាន ទទួល ដោយ នាយកដ្ឋាន ប្រើប្រាស់ របស់ យើង ។ សូម ចំណាំ ៖ ការ អនុញ្ញាត មិន មែន ជា ការ ធានា ការ បង់សង នោះ ទេ ។

ដើម្បី ដាក់ ស្នើ សុំ រថ យន្ត សង្គ្រោះ បន្ទាន់ មួយ ផ្សេង ទៀត ចុច ទីនេះ