ទម្រង់ស្នើសុំការកែតម្រូវ

អ្នក ផ្តល់ អាច ដាក់ ជូន សំណើ កែ សម្រួល តាម ប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ក្នុង ទ្រង់ទ្រាយ អេឡិចត្រូនិច ដែល មាន សុវត្ថិភាព ដែល នឹង សន្សំ ពេល វេលា និង ការ បង្ហោះ ។  ទោះ បី ជា វិធីសាស្ត្រ ដែល ពេញ ចិត្ត នៃ ការ ដាក់ ជូន គឺ អេឡិចត្រូនិច ក៏ ដោយ Neighborhood នឹង នៅ តែ ទទួល យក ទម្រង់ ក្រដាស ដែល មាន ជើង "Rev_051019" ។  ទម្រង់ ក្រដាស ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ នឹង ត្រូវ បាន ប្រគល់ ទៅ ឲ្យ អ្នក ផ្ញើ សម្រាប់ ការ កែ តម្រូវ និង ការ ចូល ឡើង វិញ ។