ការ អនុលោម តាម អ្នក ផ្ដល់

រដូវក្ដៅឆ្នាំ២០១៩

ក្នុង នាម ជា អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ដែល ចូល រួម កិច្ច សន្យា ជាមួយ Neighborhood ផែនការសុខភាព of Rhode Islandអ្នកត្រូវបំពេញសកម្មភាពតាមអ៊ិនធើណេតចំនួន ២៖

  1. ការបណ្តុះបណ្តាលលើ INTEGRITY ផលិតផល; និង
  2. ការ ស្ទង់ មតិ មួយ ដែល វាយ តម្លៃ ភាព ងាយ ស្រួល របស់ ទី តាំង របស់ អ្នក ( ការ ស្ទង់ មតិ ADA )

សូមបញ្ចប់ INTEGRITY វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការស្ទង់មតិ ADA ៣១ សីហា ២០១៩!

បើ អ្នក មាន សំណួរ ណា មួយ ដែរ សូម ទាក់ទង លោក ជូលី ស៊ីម៉ូន អ្នក តំណាង ទំនាក់ទំនង អ្នក ផ្ដល់ នៅ jsimone@nhpri.org ឬ ហៅ (៤០១) ៤២៧-៦៧៥៦។

សូមអរគុណដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់តម្លៃរបស់យើង។ យើង មាន អំណរ គុណ ចំពោះ ភាព ជា ដៃគូ របស់ អ្នក និង ការ គាំទ្រ បន្ត